МБАЛ Свиленград МБАЛ Свиленград

 

Медико - диагностични лаборатории

Kлинична лаборатория;

Началник лаборатория – д-р Елена Генева

Клиничната лаборатория е разположена на първия етаж на болницата.

Апаратура

Разполага със съвременна клинично-лабораторна апаратура – автоматичен биохимичен анализатор, автоматичен хематологичен анализатор, кръвно – газов анализатор, ридер за количествено определяне на тропонин и Д-димер ,йонселективен анализатор ,коагулометър, уринен анализатор, микроскопи за изследване на биологични материали и др.

Дейност

Клинична лаборатория извършва за стационара всички видове биохимични и хематологични изследвания, коагулационни фактори, изследване на кръвно газови показатели и електролити.

В отделението работят 2 лекари с призната специалност по клинична лаборатория, 5 клинични лаборанти и 1 санитар.

Тел.: 0379/74031

 

- Патохистологична лаборатория;

Началник лаборатория – д-р Биволарски

Извършва:

Спешна интраоперативнаконсултация(гефрир)

Биопсична дейност:

  • микроскопско изследване на оперативен материал от всички органи на човешкото тяло;

  • хистобиопсично изследване след тънкоиглена пунционна биопсия на палпируеми органи(лимфни възли, гърда, простата, щитовидна жлеза и др.);

  • хистобиопсично изследване след пункционни, аспирационни, четкови или щипкови биопсии;

  • хистобиопсично изследванена кюретажни материали.

Цитологични изследвания – ексфолиативни материали от храчки за ранна диагностика на злокачествени и др. заболявания; пунктати от серозни кухини; цитомазки от маточна шийка за профилактика и ранна диагностика на възпалителни и туморни заболявания на маточна шийка.

Лаборант: Г.Таушанова

тел: 0882950843

 

- Микробиологична лаборатория.

Началник лаборатория – д-р Тихомир Дерменджиев

Дейност

  • Микробиологични изследвания на всички видове патологични материали ; кръв(хемокултура); ликвор; пункнати; фецес за потогенни и условно патогенни микроорганизми; урина; вагинални, цервикални, уретрални и др. материали от генитална система; еякулати; раневи секрети и др.;

  • Култивиране и идентификация на изолираните микроорганизми;

  • Изследване чувствителността на изолираните микроорганизми към антимикробни средства(антибиограма);

  • Серологични изследвания(антистрептолизинов титър, ревматоиден фактор, Васерман и инфекциозна мононуклеоза);

  • Микробиологични изследвания за чревно и др. видове бацило-носителство, както и профилактични изследвания;

  • Микробиологична диагностика при бременни жени, майки и новородени с цел превенция и адекватно лечение на инфекциозните болести при тези групи.

В лабораторията работят 2 лекари с призната специалност, 2 лаборанти и 1 санитарен работник.

Тел.: 0379/63130