МБАЛ Свиленград МБАЛ Свиленград

 

ОАИЛ - с 6 легла

Началник отделение – д-р Емил Евтимов,

Структура

ОАИЛ е разположено на третия етаж на болницата.

Разполага с: обща зала с 6 легла; пост за наблюдение; манипулационна.

Апаратура

Отделението разполага с 3 стационарни и един преносим респиратор, апарат на ЕКГ, дефибрилатор, монитори с възможност за 12 канална ЕКГ, НИБП, кислородно насищане, показатели за външно дишане, дълбока телесна температура; 12 перфузора; инфузомати.

Дейност

"Анестезиология и интензивно лечение" е основна медицинска специалност, която включва изучаването и практическата реализация на клиничните дейности "Анестезия", "Кардиопулмонална ресусцитация" и "Интензивно лечение". 
"Анестезия" е приложение на лекарствени продукти (анестетици) и техники (анестетични техники) за предизвикване състояние на анестезия и последващо възстановяване от анестезия. 
"Кардиопулмонална ресусцитация" е комлекс от диагностични и терапевтични дейности за възстановяване на преустановени основни жизнени функции (сърдечна дейност, дишане, функции на централната нервна система) при пациенти в състояние на клинична смърт. 
"Интензивно лечение" е специфичен диагностично-лечебен процес при пациенти с критични нарушения в жизнено важните функции и/или за които се очаква, че тези функции могат да декомпенсират в непосредствен бъдещ период. 

 

 

В отделението работят 9 лекари, от които 5 с призната специалност по анестизия и интензивно лечение, 1 специализиращ лекар по анестизия и интензивно лечение, 7 мед. сестри и санитари.

Ординатори: д-р Несторв; д-р Ламбардова; д-р Димитров; д-р Маргаритов; д-р Костадинов; д-р Атанасова; д-р Каменов; д-р Милева;

Тел.: 0379/7 40 33; 0882950845;