МБАЛ Свиленград МБАЛ Свиленград

 

Условия за прием

Приемът на пациенти в „МБАЛ-Свиленград”ЕООД се извършва в Диагностично-консултативния блок чрез приемно-консултативните кабинети.

Чрез преценка на специалиста, основаваща се на критериите за спешност, пациентите се приемат незабавно, планират се за хоспитализиция съобразно тяхното състояние или се включват в листа на чакащите при липса на капацитет за планова хоспитализация.

Тук специалистите извършват необходимите диагностични и консултативни изследвания и прегледи, а при необходимост и медицински манипулации в случаите на спешност.

Преди приема за стационарно лечение се извършва подготовка на пациента и се попълва необходимата медицинска документация.

Отказът на пациента да бъде приет в лечебното заведение след информирането му от специалист за нуждата от това, включването му в листа на чакащите или отказът му да бъде включен в него, както и отказът му да продължи започналия престой в лечебното заведение, се документират задължително писмено срещу подпис или друг инициализиращ знак на пациента.

Пациенти – граждани на страни от ЕС, се приемат съгласно разпоредбите на европейското законодателство и НЗОК.

В съответното отделение лекуващият лекар вписва в История на заболяването предварителната диагноза, анамнезата, статуса и диагностично-лечебния план.

Старшата медицинска сестра настанява пациента в стаята, вписва името му в Книгата за болни и го запознава с Правилника за вътрешния ред и с неговите права и задължения.

Лекуващият лекар и медицинската сестра под контрола на началника на отделението/клиниката провеждат лечението и водят съответната медицинска документация на пациента.